Bent u apotheker of hebt u een BTW-nummer? Registreer u om uw voordelige prijzen te raadplegen

VERKOOPSVOORWAARDEN van PONTOS bvba

  1. Huidige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle juridische betrekkingen tegenover onze klanten wat betreft verkoop, levering en betaling. Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons enkel wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werden door ons.
  2. De opgave van leveringstermijn is voor ons enkel indicatief en niet bindend. De eventuele overschrijding geeft geen recht op annulatie of schadevergoeding
  3. Indien u niet tevreden bent van de ontvangen zending kan u de door ons geleverde goederen, onverwijld hoogstens 14 dagen na aankomst van goederen, terugsturen. Wij zullen vervolgens een terugbetaling organiseren.
  4. Eisen tot schadevergoeding opzichtens ons zijn in ieder geval beperkt tot de onvoorziene schade bij afsluiting van het contract en met een maximum ten belope van het factuurbedrag. Gevolgschade is uitgesloten
  5. Facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoofd met een schadebeding van 10% en een nalatigheidsinterest aan 10% per jaar
  6. De geleverde goederen blijven eigendom tot en met de volledige betaling van het factuurbedrag. De klant staat nu reeds de koopprijsvorderingen aan hem toekomend uit de wederverkoop van de door ons geleverde voorbehouden goederen tegenover zijn afnemers voor alle zekerheid aan ons af. De klant blijft echter het recht voorbehouden, zolang hij zijn betalingsverplichtingen aan ons ordelijk nakomt, de aan ons, voor alle zekerheid afgestane vorderingen, in eigen naam te innen. Deze machtiging tot inning kan door ons ten allen tijde worden ingetrokken. In geval van herroeping is de klant verplicht ons, op de eerste vraag ten bewijze van vorderingsoverdracht, schriftelijke cessieverklaringen te verlenen, zowel als een bekendmaking aan ons van namen en adressen van zijn klanten en de bedragen van zijn vorderingen. Met de vereffening van al onze vorderingen uit de zakenrelatie gaan naast onze voorbehouden eigendom t.o.v. de geleverde goederen ook de aan ons voor alle zekerheid afgestane vorderingen naar de klant over.
  7. In het geval van een bestelfout of een niet correcte uitvoering van uw bestelling hebben wij een eenvoudige retourprocedure opgesteld. Best stuurt u een e-mail naar info@pontos.be met volgende gegegevens : nummer webbestelling / uw naam en adres / het aantal dozen dat moet opgehaald worden door onze pakketdienst / artikelnummer en omschrijving van de artikelen die u wilt retourneren / reden van de retour. Indien Pontos bvba een fout heeft gemaakt zal de retourzending op kosten van Pontos bvba gebeuren. In alle andere gevallen betaalt de klant de kosten voor het ophalen van het pakket.
  8. Op al onze contracten is het Belgische recht van toepassing. Plaats van levering en betaling is Diepenbeek. De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd teneinde geschillen te beslechten die voorkomen uit de handelsrelatie tussen partijen. Indien een bepaling van voormelde verkoopsvoorwaarden ongeldig zou zijn, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen.